CĂN DUYÊN TIỀN ĐỊNH TUỔI BÍNH THÌN

Tuổi Bính Thìn đại kỵ hiệp hôn
Trai tuổi Bính Thìn đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Bính Thìn.

  1. Chồng tuổi Bính Thìn vợ tuổi Kỷ Mùi Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi Ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)
  2. Chồng tuổi Bính Thìn vợ tuổi Ất Sửu Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
  3. Chồng tuổi Bính Thìn vợ tuổi Tân Mùi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi Ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)
  4. Chồng tuổi Bính Thìn vợ tuổi Quý Sửu Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18, 21, 24, 30, 33, 36, 42 tuổi.
Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17, 20, 26, 29, 32, 38, 41 tuổi.
Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.
Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 6, tháng 12 âm lịch, trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.
Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Hợi mới nhằm căn duyên.
Xin lưu ý:

  • Trai tuổi Bính Thìn sanh tháng 4, 12, 1, 9, 2, 8 và tháng 10 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.
  • Gái tuổi Bính Thìn sanh tháng 6, 12, 1 và tháng 8 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.
  • Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 3 âm lịch, số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng vợ đồng một tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng sống cảnh thiếu nghèo, làm ăn không đặng phát đạt, hào tài đủ no qua ng ày, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ chân hay đi nhiều, tánh sáng, hay bôn ba, lo tính, trong mình ó tiểu tật, ý tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau cần năng làm ăn mới đặng ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, khá kiên cố chung lo.
Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi ĐINH TỊ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với không đặng trung bình, gặp số Nhứt Phú Quý mỗI việc thông suốt, cầu lo có quí nhơn, hào tài tương vượng, hào con rất ít, vật dụng trong nhà đều đủ.
Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, chung sống đồng lo làm ăn đặng nên nhà.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ
Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý, có chút ít quyền chức làm ăn tốt, lo tính việc chi đều thuận ý, hào tài ấm no, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.
Tánh người vợ lanh lẹ, vui vẻ, có duyên, có số tạo giữ tiền tài, lời nói hay thắc mắc, tánh tình chồng vợ hòa thuận, chung ở với nhau đặng lập nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.
Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với không đặng tốt, gặp số Tứ Đạt Đạo sự sống trung bình, đôi phen thành bạ làm ăn mới đặng, hào tài đủ no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ hay rầu lo, không đặng vui vẻ cho lắm, bản thân có tiểu tật, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau kiên cố cần lo làm ăn cũng đặng ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, nên cần năng làm ăn mới đặng.
Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển lo tính việc chi cũng có quí nhơn, có chút ít quyền chức thêm tốt, hào tài bình thường, hào con rất ít, vật dụng trong nhà đủ dùng.
Tánh người vợ tánh hiền, ít nói, hòa hạp với đời, bản thân có tiểu bệnh, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn sẽ lập nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, đặng có ấm no trung bình.
Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo, làm ăn khó lập nên, hào tài kém hẹp, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ thông minh, lanh lẹ, hay giao thiệp, tình bạn, tánh tình chồng vợ hay tương xung, chung sống với nhau khá làm ăn mới đặng.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, về tánh ý nên kiên nhẫn.
Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi QUÝ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với đặng tốt, phải chịu cảnh thành bại đôi lần rồi mới nên, hào tài trung bình, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng.
Tánh người vợ hiền, tánh tề chỉnh và thông minh, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, nên chung lo làm ăn mới đặng cảnh ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên cần năng thêm tốt.
Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với không đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý lo tính thông suốt, trong ngoài đặng thuận ý, hào tài tương vượng, hào con thiểu phước, vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ.
Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ hay giao thiệp, bản thân ít đặng vui vẻ, ý tình vợ chồng hòa thuận, chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.
Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con rất ít.
Tánh người vợ chân hay đi, hay giao thiệp, tánh cộc, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng ít hạp ý, việc làm ăn cần năng đặng ấm no.
Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi ĐINH MÃO (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình.
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp, ý lanh lẹ, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng nên sự nghiệp.
Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ.
Tánh người vợ can đảm, tánh cộc, chân hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, phải cần năng mới ấm no.
Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi KỶ TỊ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con thiểu số.
Tánh người vợ hiền, thông minh và kỹ lưỡng, chân hay đi, bản thân có tiểu tật, ý tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau làm ăn tốt.
Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con rất ít.
Tánh người vợ bôn ba, tánh cộc, chân hay đi, hay giao thiệp, hay lo tính, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, cần năng làm ăn đặng nên.
Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.
Tánh người vợ l ờii ti ếng nóng nảy, chân hay đi, hay giao thiệp, tánh lạt lòng, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng.
Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi QUÝ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài th ạnh v ư ợng, hào con đa số.
Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn tốt.
Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no qua ngày, hào con trung bình.
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ hay giao thiệp, lòng hay lo tính, hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng hay tương xung, khá nhẫn nại và cần năng làm ăn mới đặng.
Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi ẤT MÃO (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển cầu lo có quí nhơn, có chút ít quyền chức dễ làm ăn, hào tài ấm no, hào con thiểu phước, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ hay hòa thuận với đời, hay yêu chuộng người, bản thân hay có bệnh, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau kiên cố làm ăn tốt.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.
Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi GIÁP DẦN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, sự sống bình thường, lo tính thông suốt, hào tài đủ dùng, hào con rất ít, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ ít đặng vui vẻ, lòng hay lo tính, hay giao thiệp tình bạn, tánh thông minh, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, chung sống với nhau kiên cố làm ăn mới đặng .
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, nên chung lo kiên cố.
Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi NHÂM TÝ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài thạnh vượng, hào con trung bình.
Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng lập nên.
Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi TÂN HỢI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con thiểu số.
Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau làm ăn đặng nên nhà.
Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi CANH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ.
Tánh người vợ tánh sáng, hay lo tính, chân hay đi nhiều, bản thân có tiểu bệnh, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại, kiên cố làm ăn mới đặng.
Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi KỶ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình.
Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hòa hạp, ở với nhau làm ăn tốt.
Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi MẬU THÂN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con rất ít.
Tánh người vợ thông minh, hay giao thiệp, ưa kinh sách, bản thân hay có tiểu bệnh, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn mới đặng ấm no.Trai tuổi Bính Thìn kiêng cự cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây kiêng cự có chồng trai tuổi Bính Thìn. Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18, 21, 24, 30, 33, 36, 42 tuổi. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17, 20, 26, 29, 32, 38, 41 tuổi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân gia đình không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm mục đích tháng 6, tháng 12 âm lịch, trong đời sanh hay xảy việc buồn chán bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Hợi mới nhằm mục đích căn duyên. Lời giải : Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng sống cảnh thiếu nghèo, làm ăn không đặng phát đạt, hào tài đủ no qua ng ày, hào con thiểu số, đồ vật trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều, tánh sáng, hay dạt dẹo, lo tính, trong mình ó tiểu tật, ý tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau cần năng làm ăn mới đặng ấm no. Kết luận : Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, khá bền vững và kiên cố chung lo. Lời giải : Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với không đặng trung bình, gặp số Nhứt Phú Quý mỗI việc thông suốt, cầu lo có quí nhơn, hào tài tương vượng, hào con rất ít, đồ vật trong nhà đều đủ. Tánh người vợ mưu trí, vui tươi, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, chung sống đồng lo làm ăn đặng nên nhà. Kết luận : Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵLời giải : Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý, có chút ít quyền chức làm ăn tốt, lo tính việc chi đều thuận ý, hào tài ấm no, hào con đông đủ, đồ vật trong nhà sắp xếp vẻ vang. Tánh người vợ lanh lẹ, vui tươi, có duyên, có số tạo giữ tiền tài, lời nói hay vướng mắc, tánh tình chồng vợ hòa thuận, chung ở với nhau đặng lập nên. Kết luận : Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ. Lời giải : Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với không đặng tốt, gặp số Tứ Đạt Đạo sự sống trung bình, đôi phen thành bạ làm ăn mới đặng, hào tài đủ no, hào con thiểu số, đồ vật trong nhà thường dùng. Tánh người vợ hay rầu lo, không đặng vui tươi cho lắm, bản thân có tiểu tật, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau vững chắc cần lo làm ăn cũng đặng ấm no. Kết luận : Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, nên cần năng làm ăn mới đặng. Lời giải : Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển lo tính việc chi cũng có quí nhơn, có chút ít quyền chức thêm tốt, hào tài thông thường, hào con rất ít, đồ vật trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ tánh hiền, ít nói, hòa hạp với đời, bản thân có tiểu bệnh, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn sẽ lập nên. Kết luận : Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, đặng có ấm no trung bình. Lời giải : Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo, làm ăn khó lập nên, hào tài kém hẹp, hào con đông đủ, đồ vật trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ mưu trí, lanh lẹ, hay tiếp xúc, tình bạn, tánh tình chồng vợ hay tương xung, chung sống với nhau khá làm ăn mới đặng. Kết luận : Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, về tánh ý nên kiên trì. Lời giải : Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với đặng tốt, phải chịu cảnh thành bại đôi lần rồi mới nên, hào tài trung bình, hào con trung bình, đồ vật trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ hiền, tánh tề chỉnh và mưu trí, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, nên chung lo làm ăn mới đặng cảnh ấm no. Kết luận : Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên cần năng thêm tốt. Lời giải : Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với không đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý lo tính thông suốt, trong ngoài đặng thuận ý, hào tài tương vượng, hào con thiểu phước, đồ vật trong nhà sắp xếp không thiếu. Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ hay tiếp xúc, bản thân ít đặng vui tươi, ý tình vợ chồng hòa thuận, chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. Kết luận : Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ. Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con rất ít. Tánh người vợ chân hay đi, hay tiếp xúc, tánh cộc, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng ít hạp ý, việc làm ăn cần năng đặng ấm no. Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình. Tánh người vợ có duyên, vui tươi, hay tiếp xúc, ý lanh lẹ, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ. Tánh người vợ can đảm và mạnh mẽ, tánh cộc, chân hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, phải cần năng mới ấm no. Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con thiểu số. Tánh người vợ hiền, mưu trí và kỹ lưỡng, chân hay đi, bản thân có tiểu tật, ý tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau làm ăn tốt. Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con rất ít. Tánh người vợ dạt dẹo, tánh cộc, chân hay đi, hay tiếp xúc, hay lo tính, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, cần năng làm ăn đặng nên. Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con trung bình. Tánh người vợ l ờii ti ếng nóng nảy, chân hay đi, hay tiếp xúc, tánh lạt lòng, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng. Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài th ạnh v ư ợng, hào con hầu hết. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui tươi, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn tốt. Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no qua ngày, hào con trung bình. Tánh người vợ có duyên, vui tươi hay tiếp xúc, lòng hay lo tính, hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng hay tương xung, khá nhẫn nại và cần năng làm ăn mới đặng. Lời giải : Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển cầu lo có quí nhơn, có chút ít quyền chức dễ làm ăn, hào tài ấm no, hào con thiểu phước, đồ vật trong nhà thường dùng. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời, hay ưu thích người, bản thân hay có bệnh, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau vững chắc làm ăn tốt. Kết luận : Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ. Lời giải : Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, sự sống thông thường, lo tính thông suốt, hào tài đủ dùng, hào con rất ít, đồ vật trong nhà thường dùng. Tánh người vợ ít đặng vui tươi, lòng hay lo tính, hay tiếp xúc tình bạn, tánh mưu trí, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, chung sống với nhau bền vững và kiên cố làm ăn mới đặng. Kết luận : Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, nên chung lo vững chắc. Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài thạnh vượng, hào con trung bình. Tánh người vợ vui tươi, có duyên, hay tiếp xúc, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng lập nên. Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con thiểu số. Tánh người vợ mưu trí, vui tươi, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau làm ăn đặng nên nhà. Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ. Tánh người vợ tánh sáng, hay lo tính, chân hay đi nhiều, bản thân có tiểu bệnh, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại, vững chắc làm ăn mới đặng. Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui tươi, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hòa hạp, ở với nhau làm ăn tốt. Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con rất ít. Tánh người vợ mưu trí, hay tiếp xúc, ưa kinh sách, bản thân hay có tiểu bệnh, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn mới đặng ấm no .

Căn duyên tiền định – Dương Công Hầu

Để được liên hệ tư vấn và đặt lịch xem tại Tử Vi Cổ Học, các bạn có thể liên hệ TẠI ĐÂY.

Source: https://nanomachine.vn
Category: Tử vi

Nano Machine
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart